Visjon

Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver ønsket fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.

 

  • Profesjonell

  • Kundeorientert

  • Lagspiller

Forretningsidé

Eika Gruppens forretningsidé er: «å levere helhetlige og konkurransedyktige finansielle løsninger til lokalbanken, lokalt næringsliv og folk flest. Dette skal vi lykkes med gjennom effektiv drift og nyskapning, kombinert med målrettet kundeorientering».

Kjernevirksomhet

Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens kunder. Vi utvikler og leverer løsninger som understøtter stabil og effektiv bankdrift, samt kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene, lokalsamfunnet og for kundene. Utvikling og nyskapning skjer på bakgrunn av innsikt i kundenes behov og preferanser, og gjenspeiler lokalbankenes samfunnsoppdrag og verdier – trygghet og omtanke for kundene. Eika Gruppen baserer sin virksomhet på lokalbankens naturlige kundegrunnlag. I privatmarkedet betyr dette kunder i alle aldersgrupper med et ønske om rådgivning og et helhetlig tilbud fra banken. Lokalbanken er dessuten en betrodd og viktig rådgiver for det lokale næringslivet, med hovedvekt på små- og mellomstore bedrifter. Eika Gruppens produkt- og tjenestespekter skal bidra til at bankene fyller samfunnsrollen som en viktig aktør for lokal verdiskapning og opprettholder sin konkurransedyktighet over tid.

Markedsposisjon

Eika Gruppens strategiske markedsposisjon er «Ved din side». Med konkurransekraft fra fellesskapet i Eika Alliansen skal lokalbankene også i fremtiden være best på personlig
og aktiv kundeomsorg for folk flest og lokalt næringsliv. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er, skiller lokalbankene fra konkurrentene. Et tydelig engasjement for kundene og lokalsamfunnet med trygge og kompetente rådgivere som hjelper ved viktige hendelser i livet, bedriften og lokalsamfunnet, sikrer lokalbanken en sterk posisjon, også i fremtiden. Med velprøvde kundekonsepter og leveranseplaner, vil alliansebankene ha et komplett tjenestetilbud i hver av de tre dimensjonene som kreves, for å fylle rollen som en «fremtidsrettet og kundeorientert lokalbank»:

  • Smart og enkel hverdagsbank
  • Hjelper ved viktige livshendelser i livet 
  • Virkeliggjør planer og muligheter

Tre satsingsområder

For å oppnå målsettingen om å styrke lokalbankene og videreutvikle posisjonen «Ved din side», er det definert tre strategiske satsingsområder i konsernstrategien 2016–
2018.

Disse er:
  • Kundeorientering
  • Styrket Eika-lag
  • Nyskapning og vekst.

 

I Eika er det et sterkt fokus på å realisere målbildet for fremtidig kundebetjening i alliansen. Lokalbankene skal tilby kompetent rådgivning i kombinasjon med enkle,
brukervennlige og personaliserte digitale tjenester som tar utgangspunkt i kundenes behov. Fremtidsrettede investeringer i digitale løsninger for å differensiere lokalbankene som personlige, nære og omsorgsfulle i en stadig mer digitalisert bankfremtid, er følgelig svært viktig for Eika Alliansen. I strategiperioden er det et mål å være den foretrukne lokalbankalliansen. Samhandling, gevinstrealisering og tjenester for mer effektiv bankdrift er viktig for å nå dette. Eika Gruppen vil derfor arbeide strukturert og målrettet for å vinne tillit hos nye banker som kan inviteres inn i alliansen, samt videreføre arbeidet med å sikre moderne og effektiv IT-infrastruktur. Nyskaping og vekst er det tredje  satsingsområdet i konsernstrategien. Eika Alliansen må tilpasse seg den økte endringstakten og konkurransen i næringen. Eika øker derfor ressursene på å utvikle en sterkere kultur for nyskapning og effektiv kommersialisering i alliansen.