Signeringen av FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift var et naturlig steg for Eika Gruppen og det er pågående arbeid med en påvirkningsanalyse for å avdekke hvordan vi påvirker samfunnet på godt og vondt, og hvor innsatsen bør rettes. 

Gjennom våre produktselskaper fremmer vi bærekraft på ulike områder.

Bærekraft i forsikring

Det mest bærekraftige utfallet er å forhindre at skaden oppstår, og skadeforebyggende arbeid har lenge vært i fokus i Eika Forsikring.

Innsatsen på skadeforebygging har forplantet seg i flere samarbeids-avtaler og prosjekter, eksempelvis med Trygg Trafikk for å forebygge trafikkulykker, sensorteknologi som forebygger branner og yter tilskudd til kontroll av driftsbygninger på landbruk. 

Når skaden først oppstår, stiller Eika Forsikring strenge krav til hvordan skadeutbedringen skal foregå. Leverandører skal ha miljøsertifisering eller fremvise en plan om når de skal miljøsertifiseres. Det arbeides aktivt med å fremme sirkulærøkonomi og gjenbruk i selve skadeoppgjøret så lenge kvalitet og sikkerhet ikke forringes.   

Vurdering og rapportering knyttet til klimarisiko gjennomføres som en del av selskapets Own Risk and Solvency Assessment-prosess (ORSA), samt som en naturlig del av produktovervåkningen.  

Ansvarlige investeringer

Fondsforvaltningen i Eika Gruppen operer under visjonen «Derfor investerer vi ikke i hva som helst».

Det jobbes daglig med å fremme bærekraft i alle fondene og spareproduktene. En god ESG-strategi kan gi redusert risiko på investeringene samtidig som den kan gi en bærekraftig, god langsiktig avkastning. Bærekraftige selskaper er morgendagens vinnere. 
Jord som spirer

Selskapenes ESG-profil er alltid et av kriteriene ved investerings-beslutninger. Eika Kapitalforvaltning følger anerkjente prinsipper for screening innen ESG, og har siden 2010 valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkede selskaper.

Siden 2018 har Eika Kapitalforvaltning utviklet og publisert en egen liste over ekskluderte selskaper, utover dem som SPU ekskluderer.

Det utøves aktivt eierskap i norske og nordiske mandater. Videre arbeides det for å øke andel selskaper med ESG-data som det investeres i og positiv screening basert på ESG-score.

Les mer om de etiske retningslinjene for investeringer 

Ansvarlig kreditt

Eika Kredittbank skal arbeide for å øke andel grønne billån og eventuelt andre miljøvennlige finansieringsprodukter, fremme god miljøledelse i dialog med samarbeidspartnere og å redusere ESG-risiko ved å stille krav til bedriftskunder. I markedsføring og salg av usikrede lån og kreditter er selskapet bevisst på å ikke stimulere til økt og lite gjennomtenkt forbruk.

Les mer om bærekraftsarbeidet i Eika Kredittbank

Ansvarlig leverandørkjede

Eika Gruppen tar aktive grep for å sørge for en ansvarlig leverandørkjede, og alle innkjøpsavtaler skal være et resultat tilbudsforespørsler iht. fastsatte retningslinjer. Det kartlegges hvilke av de vesentligste leverandørene som har miljøsertifisering.

Policy for innkjøp stiller krav om at selskapers miljøfokus skal tildeles vekt i anskaffelser på lik linje med økonomi og andre forhold, og policydokument er forankret i organisasjonen via fullmaktmatrise. Det stilles ufravikelige krav til interne arbeidsforhold hos leverandører og underleverandører.