Kundeklager

Dersom du mener Eika Kredittbank AS («Selskapet») har gjort en feil eller du er misfornøyd med en avgjørelse fra Selskapet har du mulighet til å få overprøvd saken internt gjennom Selskapets egen klageordning.

Generell informasjon om klageordningen

Klagemuligheter
Dersom du mener Eika Kredittbank AS («Selskapet») har gjort en feil eller du er misfornøyd med en avgjørelse fra Selskapet har du mulighet til å få overprøvd saken internt gjennom Selskapets egen klageordning. Det er gratis å benytte klageordningen.

Klageordningen er intern og må ikke forveksles med et uavhengig organ som f.eks. Finansklagenemnda. Du har ikke plikt til å benytte Selskapets klageordning. Du kan alltid bringe saken direkte inn for Finansklagenemnda eller domstolene.

Nærmere informasjon om klageordningen kan fås på forespørsel til Selskapet på telefon 03850.

Krav til klagen
Det er en forutsetning for å behandle en klage at det fremsettes en skriftlig klage. Av hensyn til beskyttelse av konfidensiell informasjon skal klagen fremsettes pr. ordinær brevpost.

Klagefristen for å få saken behandlet av den interne klageordningen er tre måneder regnet fra Selskapets første avgjørelse. Klagefristen er intern og regulerer ikke kundens adgang til å klage saken inn for Finansklagenemnda eller bringe saken inn for retten.

For at vi skal behandle en henvendelse som klage er det en forutsetning at klagen er konkret og egnet for overprøving. Generell misnøye med Selskapets virksomhet, f.eks. alminnelige vilkår og generell rentefastsettelse, faller utenfor dette. I saker om kredittkort vil f.eks. misnøyen ofte rette seg mot brukersted. I slike saker vil Selskapet grundig undersøke om det er grunnlag for tilbakeføring til kunden. Dersom Selskapet ikke tilbakefører beløpet, vil denne avgjørelsen kunne klages inn for klageordningen.

Klagen må tydelig inneholde hva du som kunde er misfornøyd med, begrunnelsen for dette og hva du som kunde ønsker som resultat av klagesaken. All nødvendig informasjon og dokumentasjon skal vedlegges klagen.

Klage sendes til:

a) Eika Kredittbank AS, Klageordning, Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

b) I saker som gjelder bruk av kredittkort;

Eika Kredittbank AS, Reklamasjon, Postboks 1228, 2806 Gjøvik

Klagen skal sendes pr. ordinær brevpost. Det ikke skal sendes personopplysninger pr. åpen e-post eller annet åpent elektronisk medium. Vi anbefaler at selskapets klageskjema benyttes.

Konfidensiell informasjon
Selskapet vil ikke sende konfidensielle opplysninger på åpen e-post eller annet åpent elektronisk medium. Som kunde må du også selv passe på at du ikke sender konfidensiell informasjon på slikt åpent medium. Det kan for eksempel være konkrete personlige forhold ved klagesaken knyttet til bruk av Selskapets tjeneste.  Av hensyn til sikkerhet skal heller ikke opplysninger om fullstendige kortnummer eller konkret kontoinformasjon sendes pr. åpen e-post.  Sensitive personopplysninger og fødselsnummer skal aldri sendes på åpent medium.

Behandling av klage
Det aktuelle forretningsområde vil sørge for at saken belyses og undersøkes grundig. Det skal sørges for at nødvendig informasjon innhentes fra deg og/eller tredjeparter. Forretningsområdet vil deretter ta stilling til om de vil imøtekomme klagen. I motsatt fall vil klagen bli oversendt Selskapets interne Klageorgan.

Selskapets Klageorgan
Selskapet har etablert eget internt Klageorgan. I Klageorganet sitter det andre personer enn de som behandlet saken i første omgang. Klageorganet bygger sin avgjørelse på den informasjon som er innhentet fra og gjennom forretningsområdet, herunder fra deg som kunde. 

Saksbehandlingstid
Selskapet tar sikte på at saken skal avgjøres innen seks uker regnet fra den tid da saken anses tilstrekkelig opplyst, herunder at nødvendig dokumentasjon er innhentet. Selskapet vil i kommunikasjon med deg som kunde angi forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden vil kunne være ulik ut fra saksområde og type sak.

Meddelelse av avgjørelse
Du vil som kunde motta et skriftlig svar på klagen. Dersom du ikke gis fullt medhold, vil Selskapets svar begrunnes.

Finansklagenemnda
Du kan som kunde alltid velge å ta din sak inn for Finansklagenemnda. Dette kan du gjøre uten å benytte Selskapets klageordning, eller etter at Selskapets endelige svar foreligger.  Finansklagenemndas behandling er imidlertid etterfølgende og forutsetter at Selskapet har fått anledning til å ta stilling til kravet.

Nærmere opplysninger om Finansklagenemnda finner du på Finansklagenemnda.no. Det er her også gitt opplysning om hvordan klage kan fremsettes for nemnda. Finansklagenemndas kontaktinformasjon er:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo