Eika Klageordning

Du har rett til å klage
Hvis du er misfornøyd med noe tilknyttet ditt forsikringsforhold, kan du klage direkte til Eika Forsikring sin klageordning (Eika Klageordning), kreve nemndbehandling ved Finansklagenemnda eller anlegge sak ved de alminnelige domstoler. Klagefristen er uansett seks (6) måneder etter at du fikk skriftlig melding om vår avgjørelse (gjelder ikke klager til domstolene). Dersom du ikke klager innen fristen, mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Klager du direkte til Eika Klageordning utsettes fristen for nemndbehandling ved Finansklagenemnda med den tiden vi bruker for å behandle klagen.


Hvordan er prosessen for å klage?
Klagen må være skriftlig og det må tydelig fremgå at klagen ønskes behandlet av Eika Klageordning. Klagen må inneholde de grunner som klagen støtter seg til og eventuelle andre opplysninger som du mener har betydning for at avgjørelsen bør endres. Vi anbefaler at selskapets klageskjema benyttes.

Eika Klageordning registrerer klagesaken og bekrefter mottak. Klageordningen informerer samtidig om forventet behandlingstid og ber ved behov om tilleggsinformasjon. Etter at saken er behandlet av Eika Klageordning, blir du orientert om utfallet av klagen.

Korrespondansen fra klageordningen vil foregå per vanlig brev. E-post er ikke et egnet kommunikasjonsmiddel for sending av helseopplysninger, sensitive opplysninger, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon. Klageordningen vil bare unntaksvis svare på enkle spørsmål og henvendelser som ikke inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter via e-post. 

Eika Klageordning oppfordrer deg til ikke å sende helseopplysninger, sensitive opplysninger eller konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon på e-post. 

Du kan klage til Finansklagenemnda
Hvis du ikke kommer til enighet med Eika Forsikring, kan du klage til Finansklagenemnda.
Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, og hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet.

Slik melder du sak
Du kan trygt og enkelt logge inn for å sende klage her: Logg inn og meld din sak.

Kontaktadresser for klage
Eika Forsikring AS, Eika Klageordning, Postboks 332, 2303 Hamar.
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, e-post: post@finkn.no.