Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.

Om forsikringen

Se hvilke sykdommer som dekkes

Kreft 

Hjerteinfarkt

Hjerneslag

Hjernesvulst
Nyresvikt
Multippel sklerose
Blindhet

Døvhet  
Tversnittlammelse  
Motornevronsykdom 
Alzheimer
Tap av taleevne
 
Parkinsons syndrom
Hjerteklaffkirurgi
Organtransplantasjon
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose   
Alvorlig brannskade 
Tap av ben eller arm

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjelder frem til fylte 67 år.