Etiske Retningslinjer for Eika Kapitalforvaltning

Eika Kapitalforvaltning AS - ESG dokument for aksje- og renteforvaltning. Formålet med retningslinjene som er beskrevet under her, er å sikre at investeringsproduktene forvaltes på en måte som er i samsvar med verdigrunnlaget i Eika Kapitalforvaltning AS (EKF).

Formålet med etiske retningslinjer

Eika Kapitalforvaltnings etiske retningslinjer skal sikre at investeringsproduktene forvaltes på en måte som er i samsvar med verdigrunnlaget i Eika Kapitalforvaltning AS (EKF).

Grunntanken i vårt ESG-arbeid er at vi ikke skal invester i selskaper hvor virksomheten anklages for:
- Grove krenkelser av menneskerettigheter
- Alvorlig miljøskade
- Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
- Grov korrupsjon
- Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

Vi vil heller ikke investere i selskaper som operer innenfor følgende kategorier:
- Produksjon av klasevåpen
- Produksjon av kjernevåpen
- Produksjon av antipersonell landminer
- Produksjon av tobakk
- Salg av militært materiell til visse stater

Etiske retningslinjer

Krav og forventninger til våre fondsleverandører ved investeringer i særskilte bransjer

Hvordan følger vi opp etterlevelse?