EIKA GLOBAL

EIKA GLOBAL

Fondet investerer i små og store selskaper i alle sektorer i globale aksjemarkeder. Eika Global forvaltes av Johannes og Thorstein som begge har lang fartstid fra Norges Bank og NBIM. Her bygget de opp den interne forvaltningen av systematiske strategier og forvaltet globale porteføljer basert på disse. 

Eika Global passer for deg som...

  • ...ønsker å investere bredt i globale velutviklede aksjemarkeder
  • ...har en sparehorisont på fem år eller lenger
  • ...søker å oppnå langsiktig meravkastning gjennom bruk av globale systematiske investeringsstrategier
  • ...er opptatt av bærekraft

Litt mer om Eika Global

Hvilke markedsutsikter står Eika Global overfor?

Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet.

Stadig sterkere inflasjonstall i de fleste markeder har gjort at flere sentralbanker har økt, eller signalisert at de kommer til å øke, sine styringsrenter. Spesielt stor spenning var knyttet til den amerikanske sentralbanken som annonserte i midten av desember at nedtrappingstakten på deres obligasjonskjøp skulle dobles slik at kjøpene utfases rundt mars 2022. I tillegg forventet alle sentralbanksmedlemmene minst en rentehevning i 2022 med en gjennomsnittlig forventning på tre rentehevninger i løpet av året.

Et risikomoment er den sterkt økende spredningen av den nye COVID varianten Omikron som bidro til økt usikkerhet rundt økonomisk vekst fremover. Gjennom årets siste måned gjorde verdi- og kvalitet selskaper det godt noe som bidro mest til meravkastningen på fondet i desember.

Her finner du siste månedsrapport for Eika Global

Månedsrapport for Eika Global

I månedsrapporten for Eika Global kan du se hvordan det gikk med fondet sist måned. 

Les mer om Eika Global

Bærekraft og resirkulering

Jeg er miljøvennlig, jeg!

Når noen spør om du er opptatt av bærekraft og miljø så svarer du kanskje ja. Men, hva ligger egentlig i begrepet bærekraft? Er det bare et trendy ord og hvordan kan Eika Global være et av de mest bærekraftige aksjefondene i verden?  
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.