Dette sitatet er hentet fra investorbrevet for 2008 til Warren Buffet, verdens mest suksessfulle investor. I 2008 var verden i en finanskrise, men for Warren Buffet var dette tidspunktet for å kjøpe aksjer i kvalitetsselskaper han likte. I dag, som den gang, er realøkonomien på vei inn i en konjunkturnedgang. Aksjemarkedet har allerede falt mye i år og det er derfor verdt å merke seg sitatet fra Warren Buffet. 

Gjennom korona pandemien stimulerte myndigheter og sentralbanker både husholdninger og selskaper verden over via tilskudd og støtteordninger for å unngå en dyp resesjon (En resesjon er et fall/ lavere aktivitetsnivå i økonomien over en gitt tid, typisk 6 måneder). Denne stimuleringen førte til høy etterspørsel og høyt forbruk, samtidig som det ble vanskelig å både produsere og frakte varer på grunn av flaskehalser i verdi- og transportkjeder. Etterspørselen ble høyere enn tilbudet, noe som resulterte i en kraftig prisvekst, også kalt inflasjon. 

Som Warren Buffet, liker vi også å kjøpe kvalitetsselskaper til nedsatt pris når markedet faller 

Diktator Putin og Russlands krig mot Ukraina har ført til ytterligere press på inflasjonen med kraftig prisoppgang på en rekke råvarer, fra energi til metaller. Kostnader på innsatsfaktorer eskalerer, og selskapene gjør det de kan for å øke priser på sine produkter gjennom hvert ledd i verdikjeden, til prisen treffer konsumenten. For å kompensere for prisoppgangen krever vi økte lønninger for å opprettholde kjøpekraften vår, noe som igjen bidrar til å presse inflasjonen oppover. 

Så langt i år er det hovedsakelig stigende renter som er årsaken til at aksjemarkedet har falt. I dag er inflasjonen i den vestlige verden mellom 6% og 8%, og denne inflasjonsspiralen kan være ødeleggende for økonomisk vekst og må derfor kontrolleres. Sentralbanken streber til enhver tid å styre prisveksten i den norske økonomien mot et inflasjonsmål på rundt 2%. 

Når prisstigningen holdes stabil rundt inflasjonsmålet, sikres en stabil sysselsetting og et forutsigbart arbeidsledighetsnivå. Det viktigste virkemiddelet for å få kontroll over inflasjonen er å øke rentenivået for å redusere aktiviteten i en økonomi. Når rentene settes opp vil vi kjøpe mindre, gjelden vår blir dyrere og økonomisk aktivitet reduseres. Det påvirker både bedrifter så vel som privatpersoner, og det er kombinasjonen av disse faktorene som påvirker aksjemarkedet negativt. 

Så langt i år er det hovedsakelig stigende renter som er årsaken til at aksjemarkedet har falt 

Når kan vi forvente at rentenivået når toppen? Når rentenivået stiger, blir det mer attraktivt å sette pengene sine i banken. Sparing til en lavere risiko og en høyere avkastning kan for mange være å foretrekke fremfor å spare med høyere risiko til en usikker avkastning. Når et selskaps forventede kostnader stiger og forventet fremtidig inntjening reduseres, blir det mindre attraktivt å investere. Høyere risiko på investeringer øker dermed kravet til avkastning fra investorene. Forventet lavere fortjeneste over tid gjør at investor har en kortere tidshorisont på investeringen sin. Som et resultat av dette faller markedsverdien og aksjekursen til selskapet.

Verdisetting av aksjemarkedet er avhengig av to elementer: 

  1. Hvilke krav til avkastning har en investor for å investere i aksjemarkedet?  
  2. Hva er den forventede inntjeningen til selskapene i aksjemarkedet?

Avkastningskravet brukes for å sette en verdi på en fremtidig inntjening til selskapene.

Vi forventer at en ny oppgangsperiode i aksjemarkedet vil starte tidligere enn ventet. Aksjemarkedet ligger alltid i forkant av utviklingen i realøkonomien, og starten på en oppgang i aksjemarkedet vil skje når selskaper fortsatt har fallende inntjeningsestimater og realøkonomien er svak. Når dette vil skje vet vi ikke, men det vi vet er at det begynner å bli god verdistøtte i mange selskaper som har en høy kvalitet og en sterk forretningsmodell. God verdistøtte innebærer at aksjekursen har falt så mye at den ikke reflektere underliggende verdier i selskapet. Dette er selskaper som ofte vil komme styrket ut av en konjunkturnedgang.
Som Warren Buffet liker vi også å kjøpe kvalitetsselskaper til nedsatt pris når markedet faller. Ved å fortsette med din faste, månedlig spareavtale kan du også få flere aksjer i kvalitetsselskaper per krone investert når aksjemarkedet faller. Dette kan være bra å ta med deg når pilene på børsene peker oppover igjen.